Asset Publisher Asset Publisher

CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZO LEŚNA

Lasy i grunty Nadleśnictwa Srokowo według „Regionalizacji przyrodniczo – leśnej” T. Trampler i inni PWRiL Warszawa 1990 r. położone są w zasięgu: Kraina II Mazursko-Podlaska Dzielnica 1 Pojezierza Mazurskiego Mezoregion 1a Niziny Staropruskiej Mezoregion 1b Pojezierza Mragowskiego Mezoregion 1c Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

Klimat
 
   Według podziału na regiony (Klimat Polski" A. Wos, 1999, PWN) obszar Nadleśnictwa zaliczony został do Regionu Północno-mazurskiego R-V, położonego na północnym skraju Polski, który jest częścią większego regionu sięgającego poza granice kraju. Cześć tego regionu znajdująca się w obrębie Polski ma bardzo wyraźnie zaznaczone granice, które podkreślają specyfikę stosunków klimatycznych tego obszaru. 
 
    Klimat tych terenów jest surowy, z częstymi zmianami pogody. Powodem tego jest ścieranie się dwóch mas powietrza: polarno-morskiego znad Atlantyku i Bałtyku oraz polarno-kontynentalnego i arktycznego. Na obszarze Niziny Staropruskiej (Równina Sępopolska) kontynentalizm klimatu łagodzi bliskość Bałtyku. Wiosna przeważają tutaj wiatry z zachodu, natomiast jesienią zwiększa się udział wiatrów wschodnich. Klimat Pojezierza Mazurskiego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierze Mrągowskie) jest chłodniejszy – obok obszarów górskich stanowi najzimniejsza część Polski. Jednak występuje tu pewne zróżnicowanie klimatu w zależności od ukształtowania powierzchni terenu, sąsiedztwa zbiorników wodnych i występowania lasów.
 
Warunki glebowe i wodne
 
    Gleby zostały wytworzone z utworów ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Znaczna część Nadleśnictwa położona jest na równinie sandrowej oraz częściowo na wysoczyźnie polodowcowej zbudowanej głównie z utworów moren dennych i czołowych fazy pomorskiej.
 
   Pod względem hydrograficznym obszar nadleśnictwa położony jest w zlewni. 58 , czyli: 5 – Zalew Wiślany, 58 – zlewnia I rzędu Pregoła, „Atlas Podziału Hydrologicznego Polski" – praca zbiorowa wykonana w Zakładzie Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa 2005 r.
 
Wody powierzchniowe stojące:
 1. Teren nadleśnictwa 3,82 ha
 2. Poza obszarem nadleśnictwa 877 ha
 
Wody płynące (rzeki, cieki, rowy)
 1. Teren nadleśnictwa 459,65 km
 2. Poza obszarem nadleśnictwa 1039,96 km
Charakterystyka typów siedliskowych lasu
 
    Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest las
świeży (Lśw 44,4%), las mieszany świeży (LMśw 13,8%) oraz
las wilgotny (Lw 13,4%). Siedliska lasowe i olesy zajmują
93,5% (15321,62 ha) natomiast borowe 6,5%
(1059,97 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.
    Przyjmując za kryteria różne warunki wilgotnościowe,
siedliska zajmują:
 • swieże - 62,3 % powierzchni 10206,30 ha
 • wilgotne - 16,2 % powierzchni 2652,44 ha
 • bagienne - 21,5 % powierzchni 3522,85 ha
Udział powierzchniowy gatunków panujących
 
    Istniejące warunki glebowe i klimatyczne sprawiają,
że głównymi gatunkami panującymi w lasach
Nadleśnictwa Srokowo są gatunki liściaste, które zajmują
74 %.Największy procent powierzchni zajmuje Dąb
szypułkowy 27 %, następnie Brzoza  22 % i Olcha 21 %.
Sosna zajmuje 17 %, Świerk 8 %.
 
Funkcje i podział gospodarczy lasu
 
Lasy nadleśnictwa Srokowo pełnią następujące funkcje: 
 • gospodarcze – 15126,67 ha
 • glebochronne – 130,95 ha
 • wodochronne – 2411,73 ha
 • stanowiące ostoje zwierząt chronionych – 143,26 ha
 • zawierające cenne fragmenty rodzimej przyrody – 86,39 ha.
 
Podział gospodarczy lasu
 • gospodarstwo specjalne - 1429,74 ha
 • gospodarstwo ochronne - 7083,66 ha
 • gospodarstwo zrębowe - 625,28 ha
 • gospodarstwo przerębowo-zrębowe - 6207,80 ha
 • gospodarstwo przebudowy - 262,44 ha